Партньори

Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България

Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България

Министерството на регионалното развитие и благоустройството има за основен приоритет балансирано и устойчиво регионално развитие, децентрализация и укрепване на местното самоуправление; публично-частни партньорства, контрол и прилагане на европейските стандарти в строителството; ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз; изграждане и поддържане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност; благоустрояване на населените места.

Сайт: http://www.mrrb.government.bg/

Национално Сдружение на Общините в Република България

Национално Сдружение на Общините в Република България

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено на 11 декември 1996 година с участието на 1/3 от общините. В средата на 1997 г. броят на общините става 2/3, което дава право на Сдружението да бъде легитимен представител на местната власт, да представлява и защитава нейните интереси. От 1999 година в НСОРБ членуват всички 264 общини в страната.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, създадено на основание чл. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е отделно от членовете си и функционира на принципите на доброволност и равнопоставеност на своите членове.

Сайт: http://www.namrb.org/

ГРУПА ГРАД

ГРУПА ГРАД

Сайт: http://www.grupagrad.com/

Българска Асоциация за геопространствени информационни системи

Българска Асоциация за геопространствени информационни системи

Сайт: http://www.bagis.bg/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране.

Сайт: http://www.kiip.bg/

Камара на архитектите в България

Камара на архитектите в България

Камарата на архитектите в България защитава на национално и международно равнище интересите на около 2500 архитекта, работещи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, отчитайки интересите на обществото.

Главна цел на Камарата на архитектите в България е да регламентира дейността на архитектите- проектанти и да гарантира свободния избор на проектант в условията на лоялна конкуренция.

Сайт: http://www.kab.bg/

Съюз на архитектите в българия

Съюз на архитектите в българия

 Съюзът на архитектите в България (САБ) е доброволна творческо-професионална организация на архитекти, независимо от дейността им. Регистриран е като сдружение с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Сайт: http://www.bularch.eu/

Асоциация на студентите по урбанизъм в България

Асоциация на студентите по урбанизъм в България

Сайт: http://www.asub.info/

Сдружение Градски транспорт и инфраструктура

Сдружение Градски транспорт и инфраструктура

Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура” е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана от професионалисти и любители, интересуващи се от проблематиката на градския транспорт и инфраструктурата. Наша основна цел е популяризирането на градския транспорт, като средство за масов превоз на пътници в градовете. За целта ще провеждаме изследвания на проблемите, свързани с оптимизацията на маршрутната мрежа, експлоатацията на парка от превозни средства, както и изграждането и поддръжката на инфраструктурата в градовете.

Сайт: http://www.bgtransport.org/

Български съвет за устойчиво развитие

Български съвет за устойчиво развитие

Български съвет за устойчиво развитие е организация с нестопанска цел в обществена полза. Съветът инициира, подпомага и осъществява дейности, които повишават качеството на живот в България чрез изграждането на устойчива среда и създаване на здравословни и природосъобразни обитаеми пространства.

Сайт: http://www.bgbc.bg

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ" е независимо, доброволно сдружение с нестопанска цел за разясняване, насърчаване, популяризиране, формиране на партньорства от съмишленици, прилагане на най-добрите европейски и световни практики и решения, в областта на Интелигентните Транспортни Системи (ITS).

 

Сайт: http://www.its-bulgaria.bg

Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация

Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация

Сайт: http://www.bgfma.bg/

Българската асоциация по информационни технологии

Българската асоциация по информационни технологии

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.

Сайт: http://www.bait.bg

ИКТ Клъстер

ИКТ Клъстер

Сайт: http://www.ictcluster.bg

Програма ГРАДЪТ 2013:

Генерален спонсор:

Златен спонсор:

Със съдействието на:

Организатор:

Партньори: